REGULAMIN REKLAMACJI
https://www.milkies.pl/


1. 
Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • Sprzedającym – oznacza to MILKIES LTD z siedzibą w INTERNATIONAL HOUSE, 24 HOLBORN VIADUCT, LONDON, ENGLAND, EC1A 2BN;
 • Regulaminie – oznacza to Regulamin reklamacji obowiązujący u Sprzedawcy;
 • Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorcy – oznacza to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kliencie – oznacza to Konsumenta lub Przedsiębiorcę,
 • Reklamacji – oznacza to żądanie Klienta skierowane do Sprzedawcy w związku z wadą produktu.

2. Gwarancja
Warunki gwarancji

Sprzedający oświadcza, że udziela gwarancji na sprzedawany przez siebie produkt na zasadach określonych niżej.

Sprzedający udziela Klientowi 6-miesięcznej gwarancji na oprawy oraz perły.

Sprzedający udziela Klientowi 30-dniowej gwarancji na sznureczki i rzemyki.

Gwarancja dotyczy wad ukrytych materiału oraz wykonania.

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych (uderzenie, wgniecenie, zagniecenie, zbicie, porysowanie, zerwanie itp.) i powstałych w ich wyniku wad,
 • zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu (np. zarysowań na oprawach, perłach, starcia platerowania, przebarwienia opraw, zmian koloru będących naturalną zmianą i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano sznureczki, rzemyki, łańcuszki itp.). Sprzedający dołącza do produktu kartę możliwej zmiany kolorystyki pereł z mlekiem w czasie, która stanowi podstawę do ustalenia, czy zmiana koloru pereł stanowi naturalną zmianę, nie objętą gwarancją.
 • ścierania się zewnętrznych powłok, zużycia bądź zarysowania sznureczków, rzemyków lub elementów biżuterii,
 • uszkodzeń jakiejkolwiek części biżuterii wskutek niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją użytkowania, braku staranności, zaniedbania,
 • biżuterii, na której były dokonywane operacje przez osoby nieuprawnione lub której stan oryginalny został zmieniony poza kontrolą Sprzedającego,
 • wad powstałych na skutek użytkowania lub pozostawienia biżuterii w nieodpowiednich warunkach, np. zanurzenia w wodzie, w bezpośrednim świetle słonecznym, działanie środków chemicznych, wysokie ciśnienie, wysoka temperatura, zanieczyszczenia,
 • braku możliwości użytkowania biżuterii wskutek reakcji alergicznej u Klienta,
 • wad opraw istniejących w chwili doręczenia produktu, jeżeli Sprzedający nie został niezwłocznie powiadomiony o tej wadzie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia produktu.

Warunki gwarancji potwierdzone są załączoną do produktu kartą gwarancyjną. Karta zawiera instrukcję użytkowania produktów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Rękojmia za wady

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta, jeśli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

4. Postępowanie reklamacyjne

 Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego w przypadku wad Produktu.

Klient jest zobowiązany do zbadania dostarczonego produktu i w razie stwierdzenia wady do zawiadomienia o tym Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia produktu.

Reklamację Klient składa w drodze elektronicznej poprzez platformę reklamacyjną Sprzedającego lub e-mail: kontakt@milkies.pl bądź pisemnie na adres na adres: MILKIES.PL, ul. Wapienna 4A/2, 71-790 Szczecin.

Biżuteria będąca przedmiotem reklamacji powinna zostać dostarczona do Milkies w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail do kontaktu z Klientem, adres do wysyłki reklamowanego produktu, datę zakupu produktu, numer zamówienia, opis wady produktu ze zdjęciami, datę stwierdzenia przez Klienta wady, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

Zdjęcia, o których mowa w ust. 4, powinny być wyraźne i wykonane w świetle dziennym w ilości co najmniej dwóch.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Jeżeli na podstawie przesłanych zdjęć wady Sprzedający nie jest w stanie rozpatrzeć reklamacji, informuje o tym Klienta, który zobowiązany jest przesłać Produkt na adres: MILKIES.PL, ul. Wapienna 4A/2, 71-790 Szczecin. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki Produktu.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku konieczności przesłania Produktu na adres wskazany przez Sprzedającego- w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

Sprzedający informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta bądź pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

Klient w reklamacji może złożyć żądanie:

 • naprawy produktu,
 • wymiany produktu na nowy,
 • obniżenia ceny.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. a) Sprzedający może zaproponować Klientowi wymianę produktu na nowy, jeśli naprawa produktu jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą produktu na nowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. b) Sprzedający może zaproponować Klientowi naprawę produktu, jeśli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą produktu na nowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. c) Sprzedający może niezwłocznie, przy uwzględnieniu terminów realizacji zamówień, wymienić produkt wadliwy na nowy albo naprawić produkt, chyba że produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.

W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. a) lub lit. b) Sprzedający może odmówić żądania Klienta, jeśli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa (np. z powodu braku możliwości dostarczenia nowego materiału do produkcji przez Klienta).

W przypadku obniżenia ceny kwota, o jaką została obniżona cena zostanie przyznana w formie kuponu do sklepu w celu wykorzystania w kolejnych zakupach, o ile Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji. W przeciwnym wypadku kwota, o jaką została obniżona cena zostanie zwrócona na rzecz Klienta w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za produkt w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

 • może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
 • może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
 • może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W braku innego oświadczenia Klienta, przez złożenie reklamacji Sprzedającemu Klient korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji.