REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
https://www.milkies.pl/

§1.
Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Sprzedającym- oznacza to MILKIES LTD z siedzibą w INTERNATIONAL HOUSE, 24 HOLBORN VIADUCT, LONDON, ENGLAND, EC1A 2BN, e-mail: kontakt@milkies.pl
2. Regulaminie- oznacza to Regulamin sklepu obowiązujący u Sprzedającego;
3. Regulaminie reklamacji- oznacza to Regulamin reklamacji obowiązujący u Sprzedajacego;
4. Konsumencie- oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
5. Przedsiębiorcy- oznacza to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Kliencie- oznacza to Konsumenta lub Przedsiębiorcę,
7. Reklamacji- oznacza to żądanie Klienta skierowane do Sprzedawcy w związku ze zgłoszeniem w ramach Gwarancji.
8. Instrukcja – wytyczne dołączane do zamówienia, dotyczące sposobu przekazania materiału dla potrzeb realizacji produktu.
9. Sklepie – oznacza to sklep internetowy dostępny pod adresem www.milkies.pl

§2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie www.millkies.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie posiadania konta, o którym mowa w §3 ust. 2.
2. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest urządzenie (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 10 lub nowszy, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa Javascript oraz akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Klientem.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
5. Produkty dostępne w Sklepie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

§3.
Klient i konto klienta

1. Klientami Sklepu mogą być osoby, które posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
2. W celu dostępu do promocji oraz uproszczenia procesu zamówienia Klient może założyć Konto, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego.
3. Po wypełnieniu odpowiedniego elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia konta.
4. Utworzenie i korzystanie z konta przez Klienta jest bezpłatne.
5. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
8. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, historię jego zamówień. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
9. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@milkies.pl , jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
10. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
11. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez wiadomość e- mail na adres: kontakt@milkies.pl. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.
12. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

§4.
Składanie zamówień

1. Klient, który nie posiada zarejestrowanego konta, może złożyć zamówienie pod warunkiem podania podczas dokonywania zakupów następujących danych: imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do dostawy- w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu e-mail- w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a także po zaakceptowaniu regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.
2. Klient, który posiada zarejestrowane konto, dokonuje zamówienia poprzez swoje konto.
3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sklep potwierdza zamówienie poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
4. Jeśli przedmiotem zamówienia jest produkt wymagający przesłania przez Klienta materiału niezbędnego do realizacji zamówienia (mleko, włos, itp.), przesyłka powinna nastąpić na adres: Milkies.pl, Wapienna 4A/2, 71-790 Szczecin.
5. Materiał, o którym mowa w ust. 4, powinien zostać przesłany w ilości oraz stanie umożliwiającym realizację zamówienia. Przez optymalną ilość oraz stan umożliwiający realizację zamówienia rozumie się:
a) w przypadku mleka- 20 mililitrów, przy czym zamówienia, do których przesłany materiał ma objętość mniejszą niż 5 mililitrów nie będą realizowane, przesłanych w opakowaniu zgodnym z instrukcją,
b) w przypadku włosów- nie mniej niż 60 pojedynczych włosków o dostępnej długości nie krótszej niż 1 centymetr, o łącznej szerokości nie mniejszej niż 5 milimetrów, przy czym włos powinien być wolny od zabrudzeń, przesłany w opakowaniu zgodnym z instrukcją,
c) w przypadku pępowiny – fragment o długości nie mniejszej niż 1 cm, optymalnie z bordowym zabarwieniem, przy czym rekomendujemy pozostawienie w domu pozostałego fragmentu pępowiny z uwagi na ryzyko pocztowe,
d) w przypadku innego materiału- w ilości wskazanej przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia w przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym wynikających z przesłania materiału w ilości uniemożliwiającej realizację zamówienia.
7. Klient zobowiązany jest do dostarczenia materiału o którym mowa w ust. 4 w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zamówienia. W razie nieprzesłania w ww. terminie próbki Sprzedający jest uprawniony do żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, która nastąpi poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej 10% wartości zamówienia (kara umowna).
8. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt wymagający przesłania przez Klienta materiału niezbędnego do realizacji zamówienia (mleko, włos, itp.), złożone zamówienie uważa się za kompletne z chwilą doręczenia Sprzedającemu materiału, o którym mowa w ust. 4, i dokonania płatności.
9. Po doręczeniu Sprzedającemu materiału, o którym mowa w ust. 4, Sklep potwierdza doręczenie materiału poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości potwierdzającej doręczenie materiału.
10. W razie braku dokonania płatności w terminie określonym w §5 ust. 4 i anulowania Zamówienia, materiał doręczony Sprzedającemu przez Klienta jest przechowywany przez niego przez okres 1 miesiąca, w ciągu którego Klient może skontaktować się ze Sprzedającym w celu przywrócenia anulowanego zamówienia (bez możliwości zmiany zamówienia). Bezskuteczny upływ 1 miesiąca uprawnia Sprzedającego do zniszczenia przesłanego przez Klienta materiału.
11. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 tygodni od chwili złożenia kompletnego zamówienia.
12. Z chwilą złożenia zamówienia Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. Po zawarciu umowy sprzedaży Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
13. Informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia są wiążące dla stron. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki produktu, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
14. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§5.
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
a) płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego lub
b) PayPal.
2. Cena produktu podana w opisie produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów dostawy produktu, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata za produkt i dostarczenie materiału niezbędnego do realizacji zamówienia.
4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność za zamówienie powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Brak płatności w tym terminie powoduje anulowanie Zamówienia, a brak płatności rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
5. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
6. Po otrzymaniu płatności Sklep potwierdza jej otrzymanie poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości potwierdzającej wpłatę za zamówienie.
7. Dokonanie płatności Sprzedający dokumentuje wystawieniem rachunku. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu wystawionego rachunku.

§6.
Dostawa produktu

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym zamówienie zostanie odebrane (lub powinno zostać odebrane według wskazania Klienta).
2. Sprzedający informuje o kosztach dostawy przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Zamówiony produkt Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usługi kurierskiej.
4. Dostawa produktu odbywa się pod adres wskazany przez Klienta znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza tym terytorium, o ile nadanie przesyłki o zawartości w zamówionej postaci nie jest zabronione.
5. Klient jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu produktu oraz opakowania niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w tracie dostawy, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. wskutek wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie doręczenia produktu.
7. Jeżeli produkt nie zostanie dostarczony do Klienta z przyczyn określonych w ust. 6, Sprzedający zawiadamia o tym Klienta. W razie podania prawidłowego adresu przez Klienta Sprzedający ponownie wysyła produkt, za uprzednim uiszczeniem przez Klienta kwoty odpowiadającej równowartości 10 euro, która stanowi karę umowną tytułem naprawienia szkody wynikłej z przyczyn leżących po stronie Klienta (koszt przepakowania produktu, przygotowania paczki oraz ponownej wysyłki).
8. Jeżeli produkt nie zostanie dostarczony do Klienta w terminie 14 dni od nadania przez Sprzedającego, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, który składa niezwłocznie reklamację do przewoźnika. W razie niedostarczenia produktu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika i nieodnalezienia przesyłki Sprzedający zrealizuje ponownie zamówienie złożone przez Klienta bez możliwości modyfikacji pierwotnie złożonego zamówienia. O szczegółach ponownej realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta drogą mailową.

§7.
Reklamacje

1. Sprzedają udziela gwarancji na sprzedawany przez siebie produkt na zasadach określonych niżej.
2. Sprzedający udziela Klientowi 6-miesięcznej gwarancji na oprawy oraz perły.
3. Sprzedający udziela Klientowi 30-dniowej gwarancji na sznureczki i rzemyki.
4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta, jeśli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
5. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. Szczegółowe zasady dotyczące postępowania reklamacyjnego określa obowiązujący w Sprzedającego Regulamin reklamacji, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu reklamacji.

§8.
Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§9.
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez zgody Sklepu wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§10.
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej https://www.milkies.pl/ świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
3. Sprzedający może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Sprzedającego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
4. W ramach działalności marketingowej Sprzedający może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt ze Sprzedającym lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.
5. Sprzedający może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili Sprzedającego może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.
6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Sprzedającego,
c) W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
7. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Sprzedającego usług na rzecz Klienta.
8. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w ust. 3-6, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
o podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem https://www.milkies.pl/; dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są każdorazowo w regulaminie;
o podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem https://www.milkies.pl/;
o organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
10. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika https://www.milkies.pl i obsługi Zamówień.
11. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Sprzedającego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w punkcie 2. §10., a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
12. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Sprzedającego.
13. Sprzedający zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
14. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w ust. 13, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.milkies.pl/prosba-o-dostep-danych-osobowych/, zgodnie z dostępną instrukcją.
15. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
16. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie Sklepu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia przez Sprzedającego. Klientów, którzy dokonali zamówienia przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie